โปรแกรมทัวร์
ไต้หวัน ไทเป เกาสง ไทจง สุริยันจันทรา อาหลีซัน
รหัสทัวร์ : HB-CI202
ชื่อทัวร์ : ไต้หวัน ไทเป เกาสง ไทจง สุริยันจันทรา อาหลีซัน
สายการบิน : China Airlines
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - มิถุนายน 2563

รายละเอียดทัวร์

ไทเป – วัดหลงซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ 

หมู่บ้านสายรุ้ง – อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน – เกาสง – วัดโฝวกวงซัน – เจดีย์เสือเจดีย์มังกร 

ทุนเท็กซ์สกายทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – ซือหลินไนท์มาร์เก็ต – ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ

เมนูพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี