โปรแกรมทัวร์
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลสโก จ่ามงกุฎ]
รหัสทัวร์ : HB-ZMDL06
ชื่อทัวร์ : พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลสโก จ่ามงกุฎ]
สายการบิน : Thai smile
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง – เจดีย์ติโลมินโล

วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก) – วัดกุโสดอ

ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง