โปรแกรมทัวร์
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ [เลสโก เสน่ห์จันทร์]
รหัสทัวร์ : HB-ZMDL07
ชื่อทัวร์ : พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ [เลสโก เสน่ห์จันทร์]
สายการบิน : Thai smile
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี

เมืองมัณฑะเลย์ – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) – ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน

พระราชวังมัณฑะเลย์ – เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง