โปรแกรมทัวร์
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ]
รหัสทัวร์ : HB-ZMDL05
ชื่อทัวร์ : พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ]
สายการบิน : Bangkok Airways
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
วันที่เดินทาง

มิถุนายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ

วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน

ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์