โปรแกรมทัวร์
มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน
รหัสทัวร์ : HB-FD-GAY02
ชื่อทัวร์ : มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - มกราคม 2563

รายละเอียดทัวร์

พุทธคยา – หมู่บ้านนางสุชาดา – วัดมหาโพธิ์ – พาราณสี – สังเวชนียสถาน สารนาถ – ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา

ชมพิธีคงคาอารตี – ลุมพินี (เนปาล) – ลุมพินีวัน – กุสินารา – มหาปรินิพพานวิหาร – เวสาลี – วัดป่ามหาวัน

ปัตนะ – มหาลัยนาลันทา – วัดเวฬุวันมหาวิหาร – เขาคิชฌกูฏ – ราชคฤห์ – พุทธคยา