โปรแกรมทัวร์
HILIGHT TURKEY
รหัสทัวร์ : HB-IST01
ชื่อทัวร์ : HILIGHT TURKEY
สายการบิน : Qatar
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท
วันที่เดินทาง

กันยายน 2561 

รายละเอียดทัวร์

ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 

มัสยิดหลวงแห่งเมืองเบอร์ซ่าร์ สุสานสีเขียว – สุเหร่าสีเขียว – เมืองโบราณเอฟฟิซุส

โรงงานผลิตเครื่องหนัง – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนย่า 

ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย

เมืองใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงาน

เซรามิค – โรงงานเครื่องประดับ – ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง – สุสานอตาเติร์ก