โปรแกรมทัวร์
T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่
รหัสทัวร์ : HB-TPE31
ชื่อทัวร์ : T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
วันที่เดินทาง

กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 

รายละเอียดทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP

ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น

89) – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว

วัดหลงซาน – ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต