โปรแกรมทัวร์
อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
รหัสทัวร์ : HB-VW003
ชื่อทัวร์ : อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
สายการบิน : Thai smile
ระยะเวลา : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 41,999 บาท
วันที่เดินทาง

มีนาคม 2562  

รายละเอียดทัวร์

พุทธคยา – ชมแม่น้ำเนรัญชรา – พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – นมัสการพระพุทธเมตตา – พระแท่นวัชรอาสน์

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – วัดพุทธนานาชาติ – พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เขาคิชกูฎ – นมัสการกุฎิพระอานนท์ – ถ้ำสุกรขาตา 

วัดฬุวัน – มหาวิทยาลัยนาลันทา – นมัสการหลวงพ่อพระองค์ดำ – ไวสาลี – กุสินารา – นมัสการสถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ

กูฎาศาลาป่ามหาวัน – วัดวาฬุการาม(สถานที่ปรุชุมสังคยานาพระไตรปิฏกครั้งที่ 2) – อินเดีย – กุสินารา – เนปาล – ลุมพินี 

นมัสการมหาปรินิพพานสถูป – นมัสการมกุฎพันธนเจดีย์ – วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 – สาวัตถี – อินเดีย 

สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตะกุมาร – วิมานมหามายา – เสาพระเจ้าอโศก – สาวัตถี – พาราณสี – คฤหาสน์อนาถบัณฑิกเศรษฐี

นมัสการวัดเชตวันมหาวิหาร – นมัสการพระมูลคันธกุฎี – นมัสการอานันทโพธิ์ – พาราณสี – พุทธคยา – ล่องเรือชมแม่คงคา 

นมัสการเจาคันธีสถู – นมัสการธัมเมกขะสถูป – เสาพระเจ้าอโศก – พิพิธภัณฑ์สารนาถ