โปรแกรมทัวร์
อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
รหัสทัวร์ : HB-VW002
ชื่อทัวร์ : อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
สายการบิน : Thai smile
ระยะเวลา : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562  

รายละเอียดทัวร์

พุทธคยา – ชมแม่น้ำเนรัญชรา – พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – นมัสการพระพุทธเมตตา – พระแท่นวัชรอาสน์

ราชคฤห์ – นาลันท – เขาคิชกูฎ – มหาวิทยาลับนาลันทา – หลวงพ่อพระองค์ดำ – กุสินารา – สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ 

กูฎาศาลาป่มหาวัน – วัดวาฬุการาม – เนปาล – ลุมพินี – มหาปรินิพพานสถูป – มกุฎพันธนเจดีย์(สถานที่ถวายพระเพลิง)

วัดไทย960 – ประเทศอินเดีย – สาวัตถี  – สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ – พาราณสี – คฤหาสน์องคุลีมาล – วัดเชตวันมหาวิหาร

พระมูลคันธกุฎี – พาราณสี – พุทธคยา – ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา – สถานที่ปฐมเทศนา – นมัสการเจาคันธีสถูป – พิพิธภัณฑ์สารนาถ